ثبات از شکست برابر الریان فرار کرد/ ارزش از نقطه های آبی