رسوایی ، مشاور رسانه ای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نهاد