ساخت یک سنجش از دور ماهواره ای برای جلوگیری از مخاطرات طبیعی