آذر منصوری: سپنتا یک بهبود روابط سیاسی از ایجاد کرد