روشن: ما در تلاش هستیم تا رئیس هیئت مدیره. توابع نمی