۱۳ نفر از عناصر داعش و طالبان در افغانستان خود را تسلیم کردند