نقض عجیب و غریب است که "ایران ۲ بیش از حد گرم" به تیم " پرسپولیس "