انتقال ۷۵ مورد در مورد ایران/بیماری دانش کنندهâ € Œای در عراق وجود ندارد