ایران به نام برای شرکت های مالی در صنعت حمل و نقل هوایی