وکیل: قیمت این قانون با تمام قدرت متعادل/ تعریف برنامه پرداخت مطالبات بخش خصوصی