موگرینی: اتحادیه اروپا 400 میلیون یورو برای بازسازی عراق کمک می کند