حمله اسرائیل به سوریه, روسیه را با رویکرد حمایت از ایران هیچ