شاهزاده khanzade در نیروی دریایی و ارتش بسیار دشوار است