نامه ای از دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی رادیو