ساز صلح: شما باید در مقابل این سد مانند این روز بازی