امیری: بررسی پیش نویس قانون جامع رسانه ها در کمیته فرهنگی دولت معاینه