هشدار نسبت ناروا به پیونگیانگ: ما سعی خواهیم کرد به