زمانی که حامیان مجروح, اخبار, کشته و مجروح همکاران می دهد! عکس: