تجزیه و تحلیل برج العرب از استعفای حریری و تحولات در خاورمیانه