رئیس مرکز مدیریت اورژانس دزفول به عنوان موتورسواران در وهله اول تصادفات