ترکیه ادعا می کند که رژیم صهیونیستی برای شهروند کمک و حماس خودداری کرد