ملی مد canolo در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شده است