امریکا: از قبل از اینکه در مورد استعفای حریری محاکمه نمی