شهردار آنکارا: نام خیابان را از سفارت آمریکا به "شاخه زیتون" تغییر