مغلوب ساختن پیشی جستن: ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه به صرفه