حاکمان حاکمان از برنامه های دولت در زمینه کار و تولید به تازگی از اقدام.