پیامدهای مجوز مورد استفاده در صنعت خودرو/ اجاره و غیره. صنعت خودرو فقیر