اسناد آمریکایی ها در مورد امام: متفکر و مشکل سیاسی دولت