حضور احمدی نژاد و مشایی در مقابل محل برگزاری دادگاه بقا + فیلم