او گفت: تنها در مطابق با قوانین بین المللی به مذاکره و نه از نظر اسرائیل