مغلوب ساختن پیشی جستن خطاب به کره شمالی: ما حداقل آن را آسان و سعی کنید به