سخنرانی پیش نویس مغلوب ساختن پیشی جستن به اتهام خشونت علیه همسر سابق خود کناره گیری کرد