توضیحات معاون روحانی در مورد پیش نویس قانون رسانه ها در کشور: دولت از نظرات منتقدان و رسانه ها بلند کردن اجسام ، خوش آمدید