اردوغان: حوادث خاورمیانه تصادفی نیست., سنگ بنای در آینده از منطقه توسعه یافته است.