موافقت مجلس با قوه قضائیه برای ادامه کار با نیکنام در شورای شهر یزد