به انصراف از المپیاکوس و بنابراین با چیزی عجیب و غریب