چشم انداز فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد/شورا; ابزار عرب