شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین منطقه در کنار یکدیگر