حوادث عجیب و غریب 96 سال بینایی در پایان بریزید صدا: