(تصویر) واکنش مهناز افشار پوشش این نتیجه از جشنواره در تلویزیون